Вуруд муайян ва баромадан аз кишвар шаҳрвандони хориҷӣ – иштирокчиёни чорабиниҳои варзишӣ байналмилалӣ

[:ru]Владимир Путин подписал Указ «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением международных спортивных соревнований».

Полный текст Указа:

В соответствии с частями первой и второй статьи 24 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» постановляю:

1. Установить, что участники международных спортивных соревнований (спортсмены, тренеры, руководители команд и иные члены иностранных официальных делегаций, а также спортивные судьи и другие официальные лица, уполномоченные организатором международного спортивного соревнования) из числа иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и аккредитационного удостоверения установленной формы, выданного организатором международного спортивного соревнования, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Форма аккредитационного удостоверения устанавливается организатором международного спортивного соревнования по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

2. Перечень международных спортивных соревнований и сроки пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с участием в таких соревнованиях утверждаются Правительством Российской Федерации.

3. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий, направленных на реализацию настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.[:en]Vladimir Putin signed the decree “On the order of entry into the Russian Federation and departure from the Russian Federation of foreign citizens and stateless persons in connection with international sports competitions.”

The full text of the Decree:

In accordance with parts one and two of Article 24 of the Federal Law of August 15, 1996 No. 114-FZ “On the procedure for leaving the Russian Federation and entry into the Russian Federation” I decree:

1. To establish that participants of international sports competitions (athletes, coaches, team leaders and other members of foreign official delegations, as well as sports judges and other officials authorized by the organizer of the international sports competition) from foreign citizens and stateless persons enter the Russian Federation and departure from the Russian Federation without visas on the basis of valid identity documents and recognized by the Russian Federation in this capacity ve and accreditation certificate prescribed form issued by the organizer of an international sporting event, unless otherwise provided by federal law.

Form accreditation certificate established organizer of international sporting events in coordination with the Federal Security Service.

2. The list of international sports competitions and the terms of stay of foreign citizens and stateless persons in the Russian Federation in connection with participation in such competitions are approved by the Government of the Russian Federation.

3. The Government of the Russian Federation to ensure that the established order of carrying out activities aimed at the implementation of this Decree.

4. This Decree shall enter into force on the day of its signing.[:tj]Владимир Путин қарори ба имзо кардааст, “Дар бораи тартиби ворид шудан ба Федератсияи Русия ва рафтани Федератсияи Русия шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар робита ба мусобиқаҳои варзишӣ байналхалқӣ мебандад».

Матни пурраи Фармони:

Мутобиќи ќисмњои якум ва дуюми моддаи 24-и Қонуни федеролии аз 15 августи соли 1996 таҳти № 114-ФЗ «Дар бораи Тартиби Баромадан аз Федератсияи Русия ва ворид шудан ба Федератсияи Русия», Қарори ман:

1. Барои муайян, ки иштирокчиён дар мусобиқаҳои байналхалқӣ варзиш (варзишгарон, мураббиён, роҳбарони дастаи ва дигар аъзои ҳайатҳои расмии хориљї, инчунин судяҳои варзишӣ ва дигар шахсони расмӣ ваколатдор аз ҷониби ташкилкунандаи чорабинии варзишӣ байналмилалӣ) аз шумораи шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд, аст, ки ба ворид кардани Русия сурат мегирад Федератсияи ва бе раводид дар асоси ҳуҷҷатҳои шахсияти эътибор тарк Федератсияи Русия ва эътироф аз ҷониби kaches Федератсияи Русия ve ва шаҳодатномаи аккредитатсияи шакли муқаррар ҷониби ташкилкунандаи чорабинии варзишӣ байналмилалӣ, агар дар қонун тартиби дигаре федералӣ таъмин карда мешавад.

Шакли шаҳодатномаи аккредитатсияи ташкилотчии чорабиниҳои варзишӣ байналмилалӣ дар мувофиқа бо Хадамоти федеролии амнияти Русия муқаррар карда мешавад.

2. Рўйхати чорабиниҳои байналмилалӣ варзишӣ ва дарозии будубоши дар Федератсияи Русия, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар робита бо иштирок дар чунин озмунҳо ҳастанд, аз ҷониби Ҳукумати ФР тасдиқ карда мешавад.

3. Ҳукумати Федератсияи Русия барои таъмини он, ки тартиби муқарраршудаи гузаронидани чорабиниҳои дар татбиқи Фармони мазкур.

4. Ин Фармони ба қувваи дар рӯзи бастани он эътибор пайдо мекунад.[:]

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

ТАҚВИМ

Эълонҳо